Skip to main content

Visie

Identiteit

De identiteit van de school kent een aantal invalshoeken die het gezicht van de school bepalen.

Religieuze identiteit

Geïnspireerd vanuit de Bijbel, willen we de kinderen leren om te zien naar elkaar, elkaar te respecteren en dat ieder zijn/haar verantwoordelijkheid neemt in de wereld. Dit krijgt vorm in de omgang met elkaar, in het onderwijs, in projecten en door het deelnemen aan acties. Bovendien is het van belang dat kinderen leren respect te hebben voor mensen met een andere levensovertuiging. Wij willen een open Christelijke school zijn. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect voor onze christelijke identiteit het uitgangspunt. De Bijbel is voor ons het uitgangspunt en de inspiratiebron. We vertellen de kinderen verhalen over God en mensen. Verhalen met een toekomst. Die verhalen proberen we te vertalen naar de tijd waarin we nu leven. Samen met de kinderen proberen we te ontdekken wat deze verhalen ons te vertellen hebben voor ons eigen leven en handelen.

Op de Oranje Nassau beleven we ons geloof met elkaar door de dag te beginnen en te eindigen met gebed. Alle kinderen doen daaraan mee. Eén keer per maand heeft een groep een “week-opening”. Het doel is, niet alleen bij de weekopening, maar ook door de week heen, met gebed, zang, verhalen en zeker ook door het omgaan met elkaar, inhoud te geven aan ons geloof. Hierbij verwachten we dat ieder kind het gevraagde respect toont.

Uiteraard besteden we aandacht aan alle christelijke feestdagen.
De methode Kind op Maandag ondersteunt de school in de geloofsopvoeding met praktisch en bruikbaar materiaal. Eén keer per jaar is er bovendien een school en kerkdienst en een viering van een christelijk feest in de kerk. Wij besteden veel aandacht aan het omgaan met elkaar, geven Kanjertraining in alle groepen, waarbij centraal staat hoe je op een goede manier met jezelf en anderen leert omgaan. Tevens maken we elk schooljaar duidelijke afspraken met de leerlingen, want ieder kind moet zich veilig kunnen voelen op school.

Pedagogische identiteit

Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen iets leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Ieder kind heeft recht op een optimale ontplooiing. Voor zover die van ons afhangt willen we daar met veel inzet aan werken. Een voorwaarde hiertoe is naar onze mening een prettige werksfeer met goede onderlinge contacten tussen alle betrokkenen, zodat de kinderen zich veilig kunnen voelen. We gaan ervan uit dat kinderen verschillende interesses en mogelijkheden hebben. Ook verloopt de ontwikkeling niet bij alle kinderen in hetzelfde tempo. Aan deze verscheidenheid proberen we in ons onderwijs zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Onderwijskundige identiteit

Het onderwijs is kind-, toekomst- en resultaatgericht. Er is waardering en aandacht voor verschillen tussen kinderen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen staat voorop. Ons onderwijs is vernieuwend en hanteert diverse onderwijsconcepten, waarbij moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen gebruikt worden. Op alle niveaus wordt verantwoording afgelegd over de behaalde resultaten en er is een continue proces van kwaliteitszorg en -verbetering.

Professionele identiteit

SCOPE investeert in de loopbaan en ontwikkeling van haar medewerkers, waarbij aandacht wordt geschonken aan vakinhoudelijke en organisatorische competenties en aan het persoonlijk functioneren.